Chyba
  • JFolder::create: Could not create directory

VMware

VMware vSphere4

VMware vSphere™, první cloud operační systém, využívá možností virtualizace k transformování datových center na výrazně zjednodušené infrastruktury cloud computingu. Umožňuje tak IT organizacím nabízet flexibilní a spolehlivé IT služby nové generace za použití interních i externích zdrojů, to vše v zabezpečené formě a s nízkým rizikem.
Prověřený výkon platformy VMware® Infrastructure, využívaný více než 130 000 zákazníky, je základem řešení VMware vSphere™, které podstatně redukuje kapitálové i provozní náklady, posiluje kontrolu nad poskytováním IT služeb a zachovává flexibilitu ve výběru operačního systému, aplikací i hardwaru, ať už v interní, či externí podobě.
Řešení VMware vSphere™ nabízí základnu pro interní i externí cloudy, umožňuje jejich propojení standardizovaným způsobem a organizacím všech velikostí přináší veškeré výhody cloud computingu.
Jako první cloud operační systém provádí VMware vSphere™ celistvou správu hardwarových zdrojů, poskytuje vestavěné řízení úrovní služeb a vytváří výrazně zjednodušené cloud infrastruktury.

Klíčové výhody
Řešení VMware vSphere™ abstrahuje aplikace a informační zdroje od složité základní infrastruktury a vytváří interní cloud infrastrukturu. Informační technologie pak mohou být využity pro podporu a zvyšování hodnoty podniku. Mezi výhody řešení VMware vSphere™ patří:
• Nižší náklady a maximální efektivita informačních technologií: VMware vSphere™ eliminuje zbytečné investice a snižuje náklady a složitost související se správou a údržbou IT infrastruktury. Organizacím se tak otevírá cesta k efektivnějšímu poskytování IT služeb. Při nasazení řešení VMware vSphere™ mohou zákazníci u jedné aplikace dosáhnout až 50% úspory kapitálových nákladů a 60% provozních nákladů. Výrazně tak klesají celkové náklady na vlastnictví a provoz podnikových aplikací.

Díky automatické správě a dynamickému přidělování zdrojů aplikacím v rámci interních i externích cloud infrastruktur mohou organizace využívající řešení VMware vSphere™ dosahovat konsolidačních poměrů 15:1 i více. Výsledkem je opuštění drahého modelu poskytování aplikací a informací, který je svázán s konkrétními systémy a architekturami, a plynulý přechod k dynamicky optimalizovanému IT prostředí s automatickou správou, které nabízí maximální efektivitu při poskytování podnikových služeb.
• Vylepšené řízení informačních technologií prostřednictvím automatizace úrovní služeb: Vzhledem ke zvyšující se závislosti podniků na IT službách může efektivní poskytování aplikací představovat rozdíl mezi růstem a poklesem, úspěchem a nezdarem. Při poskytování aplikací a odpovídající kvality služeb se podniky plně spoléhají na informační technologie. Řešení VMware vSphere™ automatizuje poskytování smluv pro úrovně služeb (SLA – service-level agreement) a pokrývá dostupnost, zabezpečení i přizpůsobitelnost. Model správy datových center se tak přesouvá z infrastruktury do oblasti poskytování služeb. Vlastníci aplikací, kteří potřebují vydávat nové podnikové služby, jsou odstíněni od složitosti serverů, úložišť a sítí a mohou se soustředit pouze na poskytování vlastní hodnoty. Výsledkem je automatizované, řízené prostředí, které je odolné proti selhání a přizpůsobivé měnícím se požadavkům, aniž by docházelo k nárůstu operační režie či složitosti.
• IT oddělení bohatší o možnost volby. Řešení VMware vSphere™ vnáší do IT prostředí jistotu budoucí stability, nabízí podnikové služby na vyžádání a poskytuje svobodu ve volbě hardwaru, aplikační architektury, operačního systému a interní či externí infrastruktury pro měnící se požadavky podniku. Díky řešení VMware vSphere™ 4 si zákazníci zachovají flexibilitu volby a zůstanou nezávislí na hardwaru, operačním systému, aplikacích a poskytovatelích služeb. To znamená, že zákazníci mohou podporovat své stávající aplikace a přitom být připraveni na příchod aplikací budoucích. To vše při zachování flexibility, která umožňuje nasazení v interních či externích cloud infrastrukturách.
Jakým způsobem je řešení VMware vSphere používáno v podnicích?
Zákazníci používají řešení VMware vSphere™ pro tyto účely:
• Konsolidace a průběžná optimalizace serverového, úložného a síťového hardwaru.
V rámci řešení VMware vSphere™ jsou aplikace spouštěny na virtuálních strojích, které běží na menším počtu serverů a efektivněji využívají úložné a síťové zdroje. Organizace využívající řešení VMware vSphere™ mohou díky jeho unikátním schopnostem v oblasti dynamické optimalizace a správy paměti dosáhnout maximálních konsolidačních poměrů na server. Řešení VMware vSphere™ zjednodušuje správu hardwaru prostřednictvím kompletní virtualizace serverového, úložného i síťového hardwaru. Majitelé řešení VMware vSphere™ mohou v průměru u jedné aplikace snížit kapitálové výdaje nejméně o 50 procent a provozní (pracovní) náklady o více než 60 procent.
• Vylepšení kontinuity činnosti prostřednictvím jednoduchých a cenově úsporných systémů vysoké dostupnosti a obnovy po havárii
Řešení VMware vSphere™ pomáhá vytvářet zabezpečenou, vysoce odolnou infrastrukturu, která udržuje podnik v chodu bez ohledu na poruchy hardwaru nebo výpadky celých datových center. Řešení VMware vSphere™ eliminuje odstávky aplikací díky plánované údržbě serverů, úložišť i sítí, a navíc poskytuje jednoduchý, cenově úsporný systém vysoké dostupnosti, který řeší neplánované výpadky, způsobené například poruchami serverů. Řešení VMware vSphere™ rovněž zjednodušuje obnovu po výpadcích celých datových center, a to bez potřeby drahého redundantního hardwaru.
• Zefektivnění IT operací
Platforma VMware vSphere™ zjednodušuje správu provozu testovacích, vývojových a výrobních prostředí bez ohledu na použité aplikace, operační systémy a konkrétní fyzické umístění. Řešení VMware vSphere™ umožňuje snadné sdílení a náhradu hardwaru a zjednodušuje správu prostřednictvím společných zásad, provozních postupů a automatizované správy napříč různorodým spektrem aplikací a podnikových uživatelů.
Řešení VMware vSphere™ zjednodušuje zajišťování podnikových služeb a konzistentně chrání jednotlivé úrovně služeb bez ohledu na fyzickou infrastrukturu a skutečné umístění služeb. Klesá tak provozní režie, a navíc je možné přenášet aplikace mezi interními a externími cloud infrastrukturami bez dodatečných úprav a ztráty úrovní služeb.

Jaké jsou klíčové součásti řešení VMware vSphere?
Řešení VMware vSphere™ je prvním cloud operačním systémem, tvořeným následujícími skupinami součástí:
• Služby infrastruktury – sada součástí, které plně virtualizují serverové, úložné a síťové zdroje, slučují je a přesně podle potřeby je přidělují aplikacím v závislosti na prioritách podniku.
• Aplikační služby – sada součástí, které mají přístup k vestavěnému řízení úrovní služeb a toto řízení poskytují všem aplikacím spuštěným na platformě VMware vSphere™ bez ohledu na typ aplikace nebo operační systém.
Správa služeb infrastruktury i aplikačních služeb je k dispozici prostřednictvím serveru VMware vCenter™ Server1, který dále nabízí automatizaci každodenních provozních úkonů a podrobné sledování všech aspektů malých i velkých prostředí VMware vSphere™.
Služby infrastruktury: Virtualizace a agregace hardwarových zdrojů
Služby infrastruktury transformují oddělené hardwarové zdroje na sdílenou výpočetní platformu, která je neuvěřitelně odolná a výpočetně náročným aplikacím poskytuje výkon blížící se nativnímu prostředí. Řešení VMware vSphere™ poskytuje následující typy služeb infrastruktury:
VMware vCompute:
Služby infrastruktury, které efektivně virtualizují serverové zdroje a slučují je do logických celků, jež mohou být přesně přidělovány aplikacím.
• Systémy VMware ESX™ a VMware ESXi poskytují robustní, ověřenou a vysoce výkonnou virtualizační vrstvu, která abstrahuje hardwarové zdroje serverů a umožňuje jejich sdílení několika virtuálními stroji. Unikátní správa paměti a pokročilé plánování v systémech VMware ESX a ESXi umožňují dosahovat maximálních konsolidačních poměrů a vynikajícího aplikačního výkonu, který v mnoha případech převyšuje fyzické servery.
• Plánovač VMware Distributed Resource Scheduler (DRS) slučuje výpočetní zdroje napříč mnoha clustery a dynamicky je přiděluje virtuálním strojům v závislosti na prioritách podniku. Samozřejmostí je automatizace, která snižuje složitost správy. Technologie VMware Distributed Power Management (DPM), která je součástí plánovače VMware DRS, zajišťuje nepřetržitou a automatickou optimalizaci energetické spotřeby serverů v rámci každého clusteru.
VMware vStorage:
Služby infrastruktury, které abstrahují úložné zdroje od složitosti základních hardwarových systémů, a umožňují tak maximálně efektivní využití úložné kapacity ve virtualizovaných prostředích.
• VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) je vysoce výkonný souborový systém pro práci s clustery, který umožňuje efektivní sdílení a řídí současné přístupy virtualizovaných serverů k úložišti.
• Systém VMware vStorage Thin Provisioning nabízí dynamické přidělování úložné kapacity a umožňuje odkládat nákupy úložného prostoru tak dlouho, dokud nejsou skutečně potřeba. Výdaje související s úložným prostorem se tak sníží až o 50 procent.
VMware vNetwork:
Služby infrastruktury, které umožňují optimální správu a řízení sítí ve virtuálních prostředích.
• Nástroj VMware vNetwork Distributed Switch zjednodušuje a vylepšuje zajišťování, správu a ovládání síťové komunikace mezi virtuálními stroji v prostředí VMware vSphere™. Rovněž v prostředí VMware vSphere™ umožňuje používat distribuované virtuální přepínače třetích stran (např. Cisto Nexus 1000v). Správci sítí tak mají k dispozici známá rozhraní, pomocí nichž mohou ovládat kvalitu služeb na úrovni virtuálních strojů.

Aplikační služby: Vestavěné řízení úrovní služeb dostupné aplikacím
Aplikační služby VMware vSphere™ zpřístupňují vestavěné prvky, kterými lze řídit úrovně aplikačních služeb, jako je dostupnost, zabezpečení a přizpůsobitelnost. Tyto služby lze povolit jednoduchým a jednotným způsobem pro libovolnou aplikaci spuštěnou ve virtuálním stroji VMware.
Dostupnost:
Služby dostupnosti poskytují aplikacím podle jejich priority a potřeb různé úrovně vysoké dostupnosti. Odpadá přitom potřeba složitého redundantního hardwaru a softwaru pro práci s clustery.
• Nástroj VMware VMotion™ zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou serverů. Využívá přitom migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
• Nástroj VMware Storage VMotion zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou úložiště ani přenosem úložiště. Využívá přitom migraci disků spuštěných virtuálních strojů, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
• Nástroj VMware High Availability (HA) představuje cenově efektivní způsob, jak automaticky a rychle (v řádu minut) restartovat aplikace v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému.
• Nástroj VMware Fault Tolerance poskytuje trvalou dostupnost jakékoli aplikaci (bez ztráty dat nebo přerušení provozu) v případě poruchy hardwaru.
• Nástroj VMware Data Recovery poskytuje zálohu a obnovu bez potřeby agenta. Toto jednoduché a cenově efektivní řešení je určené pro virtuální stroje v menších prostředích.
Zabezpečení:
Služby zabezpečení poskytují aplikacím možnost využívat a vyžadovat bezpečnostní zásady provozně efektivním způsobem.
• Nástroj VMware vShield Zones dohlíží na dodržování podnikových bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí. Zjednodušuje tak zabezpečení aplikací a zachovává přitom důvěryhodné zóny a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat.
• Nástroj VMware VMsafe™ umožňuje použití bezpečnostních produktů, které spolupracují s virtualizační vrstvou a poskytují virtuálním strojům vyšší úroveň zabezpečení než fyzické servery.
Škálovatelnost:
Služby šálovatelnosti umožňují poskytovat každé aplikaci správné množství výpočetních zdrojů v závislosti na jejích potřebách.
• Plánovač VMware DRS dynamicky načítá serverové zdroje a podle priorit podniku je přiřazuje jednotlivým aplikacím. Záběr aplikací tak může požadovaným způsobem růst nebo klesat.
• Přidávání za provozu umožňuje podle potřeby přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti.
• Připojování za provozu umožňuje do virtuálních strojů přidávat nebo z nich odebírat virtuální úložná a síťová zařízení bez přerušení činnosti.
• Rozšiřování virtuálních disků za provozu umožňuje do spuštěných virtuálních strojů přidávat virtuální úložiště bez přerušení činnosti.
Aplikace vApp: Zajištění plynulého přechodu aplikací mezi cloudy a jejich výběr
• Řešení VMware vSphere™ obsahuje podporu pro systém vApp – logickou entitu zahrnující jeden či více virtuálních strojů, která využívá standardní formát OVF (Open Virtualization Format) ke specifikaci a zapouzdření všech součástí vícestupňové aplikace a všech provozních zásad a úrovní služeb, které jsou k této aplikaci přiřazeny.
• Systém vApp umožňuje vlastníkům aplikací popsat provozní zásady konkrétní aplikace tak, aby je mohl cloud operační systém automaticky interpretovat a vykonávat. Obdobou v reálném světě jsou čárové kódy, které obsahují veškeré informace o výrobku.
• Systém vApp může obsahovat libovolné aplikace, spuštěné v libovolném operačním systému, a nabízí zákazníkům mechanizmus, jak převádět aplikace mezi interními a externími cloudy při zachování úrovní služeb.

Další informace
V jaké formě mohu zakoupit řešení VMware vSphere?
Řešení VMware vSphere je dostupné v následujících edicích:
VMware vSphere Enterprise Plus obsahuje kompletní sadu produktů určených k transformaci datových center na výrazně zjednodušená cloud prostředí, která poskytují novou generaci flexibilních a spolehlivých IT služeb.
• VMware vSphere Advanced nabízí strategické konsolidační řešení, které chrání veškeré aplikace před plánovanými a neplánovanými výpadky a zajišťuje tak vynikající aplikační dostupnost.
• VMware vSphere Standard poskytuje základní řešení pro konsolidaci aplikací, které umožňuje snížit náklady na hardware a současně urychlit zavádění aplikací.
• VMware vSphere Essentials Plus poskytuje řešení typu vše v jednom pro malé kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery, snižuje náklady na hardware a zajišťuje mimořádně vysokou dostupnost aplikací a ochranu dat.
• VMware vSphere Essentials poskytuje řešení typu vše v jednom pro male kanceláře. Umožňuje virtualizovat tři fyzické servery za účelem konsolidace a správy aplikací, snižuje provozní i hardwarové náklady a nevyžaduje vysokou počáteční investici.

VMware ESX a VMware ESXi představují základ pro výstavbu spolehlivé a dynamické infrastruktury informačních technologií. Tyto v produkčním nasazení ověřené hypervizory s rozhodujícím podílem na trhu abstrahují prostředky procesorů, paměti, úložišť a sítě do podoby virtuálních strojů, ve kterých lze bez nutnosti úprav provozovat operační systém a aplikace. VMware ESX a ESXi jsou nejčastěji nasazovanými hypervizory, které do podniků jakékoliv velikosti přinášejí spolehlivost a výkon na nejvyšší úrovni.
VMware ESXi je nejnovějším řešením hypervizorů VMware. Jeho tenká architektura nezávisí na obecném operačním systému, i přesto však nabízí stejné funkce a výkon jako systém VMware ESX. VMware ESXi dále zvyšuje laťku bezpečnosti a spolehlivosti, neboť menší velikost jeho kódu omezuje prostor k útoku i potřebu oprav. Malá velikost a spolehlivost na úrovni hardwaru umožňují systému VMware ESXi integraci do standardních serverů na platformě x86 od předních výrobců, jako jsou Dell, IBM, HP a Fujitsu-Siemens. Při návrhu systému VMware ESXi byl kladen důraz na jednoduchost. Jeho spuštění pomocí nabídek a automatická konfigurace jsou nejsnazším způsobem, jak začít s virtualizací VMware.
Systémy VMware ESX a VMware ESXi virtualizují prostředky serveru, úložišť a sítě, a umožňují tak spouštět aplikace ve více virtuálních strojích na jednom fyzickém serveru.
Jakým způsobem jsou systémy VMware ESX a VMware ESXi používány v podnicích?
Systémy VMware ESX a ESXi lze nasadit v rámci platformy VMware vSphere™ nebo sady produktů VMware View™. V takovém případě nabízejí centralizovanou správu a vyšší kvalitu služeb pro aplikace v datovém centru i firemní počítače a správcům informačních technologií umožňují:

• Implementovat konsolidaci a izolaci produkčních serverů. Expanzi počtu serverů omezíte provozem softwarových aplikací ve virtuálních strojích na menším počtu fyzických serverů.
• Poskytovat pokročilou ochranu kontinuity podnikání s nižšími náklady. Dokážete zachovat dostupnost aplikací při selhání hardwaru nebo údržbě a upgradech serverů a úložišť.
• Spravovat a řídit centralizované virtuální desktopy. Nabídnete standardizovaná prostředí podnikových desktopů, jež jsou hostovány ve virtuálních strojích a uživatelé k nim přistupují prostřednictvím tenkých klientů či běžných počítačů.
• Zjednodušit vývoj a testování softwaru. Dokážete konsolidovat na stejný hardware rozličná prostředí pro vývoj, testování a uvedení do provozu využívající více operačních systémů a vícevrstvé aplikace.
• Začít hostovat starší aplikace. Migrace starších operačních systémů a softwarových aplikací na virtuální stroje běžící na novém hardwaru zvýší jejich spolehlivost.
• Jako řešení pro virtualizaci na jednom serveru lze systém VMware ESXi stáhnout bezplatně. K tvorbě a správě virtuálních strojů v systému VMware ESXi mohou správci informačních technologií využít volně dostupný nástroj VMware vSphere™ Client.
Jak systémy VMware ESX a VMware ESXi fungují?
Systémy VMware ESX a VMware ESXi se instalují přímo na hardware serveru, kde mezi hardware a operační systém vkládají robustní virtualizační vrstvu. VMware ESX a ESXi dělí fyzický server na řadu bezpečných a přenositelných virtuálních strojů, jež mohou na jednom fyzickém serveru běžet současně. Každý virtuální stroj představuje kompletní systém s procesory, pamětí, připojením k síti, úložištěm a systémem BIOS. Operační systém a softwarové aplikace tak lze ve virtuálním stroji nainstalovat a provozovat bez jakýchkoliv úprav. Dále jsou virtuální stroje od sebe zcela odděleny virtualizační vrstvou, díky níž se pád aplikace nebo chyba konfigurace v jednom virtuálním stroji neprojeví v ostatních strojích.
Sdílením prostředků fyzického serveru mezi virtuálními stroji se zvyšuje využití hardwaru a výrazně omezují investice. Provoz přímo nad hardwarem dává systémům VMware ESX a ESXi plnou kontrolu nad prostředky serveru přidělenými jednotlivým virtuálním strojům a umožňuje výkon virtuálních strojů blízký fyzickým strojům a škálovatelnost podnikové úrovně. Systémy VMware ESX a ESXi poskytují virtuálním strojům vestavěné funkce pro vysokou dostupnost, správu prostředků a bezpečnost, s nimiž dokáží softwarovým aplikacím poskytovat vyšší úrovně služeb než statická fyzická prostředí.
Jaký je rozdíl mezi systémy VMware ESX VMware ESXi?
Oba systémy VMware ESX a VMware ESXi jsou hypervizory provozované přímo nad hardwarem, které se instalují přímo na hardware serveru. Oba systémy poskytují špičkový výkon a škálovatelnost. Liší se architekturou a způsobem správy systému VMware ESXi. Systém VMware ESX využívá k provádění některých administračních funkcí, kam patří spouštění skriptů a instalace agentů pro sledování hardwaru, zálohování či správu systému od jiných výrobců, operační systém Linux, zde nazývaný servisní konzole. V systému VMware ESXi byla servisní konzole odstraněna, čímž se výrazně omezila jeho velikost. Odstraněním servisní konzole systém VMware ESXi dovršuje současný trend migrace správy z místního rozhraní příkazového řádku na vzdálené nástroje pro správu. Funkce servisní konzole jsou nahrazeny vzdálenými rozhraními příkazového řádku a dodržováním standardů pro správu systému.

Přehled hlavních nových funkcí
• 64bitová architektura. Využijte nárůst výkonu a podporu až 1 TB paměti RAM ve fyzických hostitelích.
• Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu. V systémech VMware ESX a ESXi 4.0 byly provedeny výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, jako jsou Oracle Database, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange. Na jednom hostiteli dosáhnete výkonu až 8 900 databázových transakcí za sekundu, 200 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a 16 000 poštovních schránek serveru Exchange.
• Zvýšení výkonu pro úložiště iSCSI. Kombinace nových ovladačů rozhraní SCSI v hostovaném systému optimalizovaných pro virtualizaci a vylepšení v úložné vrstvě jádra VMkernel znatelně zvýší výkon aplikací náročných na vstup a výstup, jako jsou databáze a komunikační aplikace.
• Podpora větších virtuálních strojů a výkonný hardware serverů. Využijte možnosti hardwarových systémů až se 64 fyzickými procesorovými jádry, 256 virtuálními procesory, 1 TB paměti RAM a stovkami virtuálních strojů v jediném hostiteli, které splní požadavky velkých projektů konsolidace a obnovení po havárii. V konfiguraci virtuálních strojů můžete použít až 255 GB paměti RAM.
• Podpora osmi virtuálních procesorů. Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace jako databáze a systémy ERP a CRM.
• VMware VMsafe™. VMware VMsafe je nová bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESX a ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Této zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
• Technologie VMDirectPath pro virtuální stroje. U aplikací vyžadujících častý přístup k vstupně výstupním zařízením lze zvýšit efektivitu využití procesoru tím, že bude vybraným virtuálním strojům povolen přímý přístup k hardwarovým zařízením.
• Dokonalejší správa napájení. Podpora dynamických změn napětí a frekvence pro technologie Intel SpeedStep® a AMD PowerNow zvyšuje úspory energie.
Architektura
• 64bitový hypervizor provozovaný přímo nad hardwarem. S ověřenou technologií hypervizoru běžícího přímo na hardwaru serveru bez hostitelského operačního systému získáte výkon virtuálních strojů blízký fyzickým strojům, spolehlivost a škálovatelnost.
• Soubory virtuálních disků. Použitím souborů s virtuálními disky (VMDK) poskytnete virtuálním strojům přístup k jejich vlastním datovým skladům a správci informačních technologií získají flexibilitu v tvorbě, správě a migraci virtuálních strojů v podobě samostatných souborů, které lze umístit do sdíleného úložiště.
• Souborový systém VMware vStorage VMFS. VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) je souborový systém pro clustery umožňující souběžný přístup několika hostitelů systému VMware ESX ke stejnému souboru VMDK. Implementací sdíleného úložiště pro virtuální stroje se souborovým systémem VMware vStorage VMFS odstraníte problémová místa a docílíte vyvážení prostředků úložišť. Systém VMFS je podporován řadou sítí SAN Fibre Channel a iSCSI a úložných polí NAS způsobem, který je transparentní pro vlastníky aplikací i koncové uživatele. Další informace o systému VMFS, jenž nabízí nová rozšíření jako například dynamické rozšiřování svazku, naleznete v datovém listu, který je k dispozici ke stažení.
• Spouštění systému ze sítě SAN. Provozem hostitelů VMware ESX na bezdiskových konfiguracích serverů blade a serverů montovaných do racku odstraníte nutnost zálohování jednotlivých místních serverových disků.
• Virtuální sítě. Možnosti virtuálních sítí v systémech VMware ESX a ESXi dovolují zákazníkům stavět komplexní sítě mezi virtuálními stroji spuštěnými na jednom hostiteli nebo mezi více instalacemi hostitelů VMware ESX a ESXi, a to jak pro účely vývoje a testování, tak i produkční nasazení. Pro každý virtuální stroj lze nakonfigurovat jednu či více síťových karet, každou s vlastní adresou IP a MAC, s nimiž budou virtuální stroje neodlišitelné od fyzických. V rámci jednoho hostitele VMware ESX můžete pomocí virtuálních přepínačů propojujících virtuální stroje vytvořit simulovanou síť. Prostřednictvím virtuálních sítí LAN (VLAN) lze fyzickou lokální síť překrýt logickou sítí, a izolovat tak síťový provoz pro účely bezpečnosti a oddělení zátěže. Konfiguraci sítě budete moci upravovat bez nutnosti změn v kabeláži a nastavení přepínačů.
Pokročilá správa prostředků
Systém VMware ESX nabízí pokročilé možnosti správy prostředků, které zvyšují výkon i poměry konsolidace.
• Správa prostředků pro virtuální stroje. Definicí zásad pokročilého přidělování prostředků pro virtuální stroje lze zvýšit úroveň služeb poskytovaných softwarovým aplikacím. Je možné nastavit minimální, maximální a poměrné podíly na využití prostředků procesorů, paměti, disků a propustnosti sítě. Přidělené hodnoty lze měnit i za běhu virtuálních strojů.
• Inteligentní virtualizace procesorů. Díky inteligentnímu plánování procesů a vyvažování zátěže mezi dostupnými procesory ve fyzickém hostiteli lze řídit provádění procesů ve virtuálních strojích.
• Přidělování paměti „na dluh“. Konfigurace paměti virtuálních strojů na hodnotu, která v bezpečné míře přesahuje kapacitu fyzické paměti serveru, zlepšuje využití paměti a umožňuje v hostiteli VMware ESX nebo ESXi spustit více virtuálních strojů.
• Transparentní sdílení stránek (odstranění duplikace paměti). Ukládání paměťových stránek shodných ve více virtuálních strojích pouze jedenkrát zajistí efektivnější využití fyzické paměti RAM.
• Dynamické obsazování paměti. Paměť RAM lze dynamicky přesouvat z nečinných virtuálních strojů k aktivní zátěži. Dynamické obsazování paměti vytváří v nečinných virtuálních strojích umělý tlak na využití paměti, čímž je nutí používat vlastní oblasti pro stránkování a uvolnit paměť ve prospěch aktivních strojů.
• Profilování síťového provozu. Zajišťuje, že kritické virtuální stroje obdrží prioritní přístup k síti. Síťovému provozu z virtuálních strojů lze určit priority podle „přiměřených podílů“. Profilování síťového provozu zajistí, že provoz pocházející z virtuálních strojů bude splňovat omezení na špičkový a průměrný datový tok a velikost souvislého bloku dat.
• Priorita provozu komunikace s úložišti. Nastavením priorit provozu podle „přiměřených podílů“ zajistí kritickým virtuálním strojům přednostní přístup k úložným zařízením.
• Dokonalejší správa napájení. Podpora dynamických změn napětí a frekvence pro technologie Intel SpeedStep® a AMD PowerNow zvyšuje úspory energie.
Výkon a škálovatelnost
Systémy VMware ESX a VMware ESXi poskytují bezkonkurenční výkon a škálovatelnost, a umožňují tak virtualizovat i produkční aplikace s nejvyšší náročností na systémové prostředky.
• Optimalizace výkonu pro virtualizovanou infrastrukturu. V systémech VMware ESX a ESXi 4.0 byly provedeny výkonnostní optimalizace pro vybrané kritické aplikace, jako jsou databáze Oracle, Microsoft SQL Server a Microsoft Exchange. Na jednom hostiteli dosáhnete výkonu až 8 900 databázových transakcí za sekundu, 200 000 vstupně-výstupních operací za sekundu a 16 000 poštovních schránek serveru Exchange.
• Zvýšení výkonu pro úložiště iSCSI. Kombinace nových ovladačů rozhraní SCSI v hostovaném systému optimalizovaných pro virtualizaci a vylepšení v úložné vrstvě jádra VMkernel znatelně zvýší výkon aplikací náročných na vstup a výstup, jako jsou databáze a komunikační aplikace.
• Podpora pro výkonný serverový hardware. Využijte možnosti hardwarových systémů až se 64 fyzickými procesorovými jádry, 256 virtuálními procesory, 1 TB paměti RAM a stovkami virtuálních strojů v jediném hostiteli, které splní požadavky velkých projektů konsolidace a obnovení po havárii.
• Podpora větších virtuálních strojů. V konfiguraci virtuálních strojů můžete použít až 255 GB paměti RAM.
• Podpora osmi virtuálních procesorů. Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace, jako jsou databáze a systémy ERP a CRM.
• Mapování fyzických zařízení. Volitelné mapování logických jednotek v síti SAN přímo do virtuálního stroje umožňuje clustering aplikací a nasazení technologie snímků využívající pole a těžit přitom z možností správy souborového systému VMware vStorage VMFS.
• Podpora hardwarové virtualizace. Systémy VMware ESX a ESXi poskytují nejlepší podporu pro technologie virtualizace s hardwarovou asistencí nové generace, jako jsou Rapid Virtualization Indexing® firmy AMD nebo Extended Page Tables od společnosti Intel.
• Podpora velkých paměťových stránek. VMware ESX a ESXi jsou jedinými hypervizory s podporou velkých paměťových stránek, které zvyšují efektivitu přístupu hostovaných operačních systémů k paměti.
• Optimalizace síťového výkonu. Systémy VMware ESX a ESXi podporují řadu technologií převádějících zpracování provozu na síťovou kartu jako TCP Segmentation Offloading, převedení sítí VLAN a kontrolních součtů a tzv. jumbo frames. Tyto technologie snižují režii procesoru spojenou se zpracováním síťového vstupu a výstupu. Dále jsou podporovány funkce pro zvýšení komunikačního výkonu optimalizované pro virtualizaci, jako je například NetQueue, která znatelně zvyšuje výkon ve virtualizovaných prostředích s 10gigabitovým Ethernetem.
• Podpora nových výkonných zařízení a protokolů. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESX a ESXi disponují podporou 10Gb ethernetových síťových karet a úložných polí a technologie Infiniband.
• Podpora paravirtualizace. Ke zvýšení výkonu virtuálních strojů systémy VMware ESX a ESXi podporují paravirtualizované hostované operační systémy s jádrem Linux (verze 2.6.21 a novější).
• Technologie vstupu a výstupu VMDirectPath pro virtuální stroje. U aplikací vyžadujících častý přístup ke vstupně-výstupním zařízením lze zvýšit efektivitu využití procesoru tím, že bude vybraným virtuálním strojům povolen přímý přístup k hardwarovým zařízením. Virtuální stroje pracující s touto funkcí nebudou moci využívat další výhody virtualizace, jako jsou nástroj VMware VMotion™, nezávislost na hardwaru a sdílení fyzických vstupně-výstupních zařízení.

Vysoká dostupnost
Systém VMware ESX poskytuje vysokou dostupnost virtuálních strojů na úrovni datových center.
• Vestavěná podpora vícenásobných cest pro přístup k úložištím. Vícenásobné cesty pro sítě SAN Fibre Channel nebo iSCSI zajistí dostupnost sdílených úložišť.
• Spojování síťových karet. Každému virtuálnímu stroji připojenému k síti lze poskytnout vestavěnou podporu zotavení po selhání síťové karty a vyvažování zátěže. Tím se zvýší dostupnost hardwaru a jeho odolnost vůči chybám. Zásady spojování síťových karet umožňují konfigurovat více aktivních a záložních adaptérů.
• Podpora služby Microsoft Cluster Service. Umožňuje spojovat virtuální stroje s operačním systémem Microsoft Windows do clusterů napříč fyzickými hostiteli.
Slučitelnost
Systémy VMware ESX a VMware ESXi jsou optimalizovány, důkladně otestovány a certifikovány na úrovních serverů, úložišť, operačních systémů a softwarových aplikací. Tím je dán základ pro celopodnikovou standardizaci.
• Serverový hardware. Systémy VMware ESX a ESXi mají certifikaci pro nejrozšířenější servery v provedení do racku, tower i blade od společností Dell, Fujitsu Siemens, HP, IBM, NEC, Sun Microsystems a Unisys.
• Hardware úložišť. Systémy VMware ESX a ESXi mají certifikaci pro rozsáhlou řadu systémů úložišť od společností Dell, EMC, Fujitsu, Fujitsu Siemens, HP, Hitachi Data Systems, IBM, NEC, Network Appliance, StorageTek, Sun Microsystems a 3PAR. Disponují podporou pro interní disky SATA, úložiště Direct Attached Storage (DAS) a Network Attached Storage (NAS) a sítě SAN s technologiemi iSCSI i Fibre Channel.
• Operační systémy. Systémy VMware ESX a ESXi nabízejí podporu pro největší počet nemodifikovaných operačních systémů zahrnující kromě jiných systémy Windows, Linux, Solaris a Novell NetWare. V nedávné době společnost VMware přidala podporu pro 20 nových hostovaných operačních systémů.
• Softwarové aplikace. Ve virtuálních strojích v produktech VMware lze provozovat libovolné softwarové aplikace bez nutnosti jejich úprav.
• Formáty virtuálních strojů. V systémech VMware ESX a ESXi lze spouštět i virtuální stroje vytvořené v jiných formátech než VMware. Pomocí volně dostupného nástroje VMware vCenter Converter mohou uživatelé do hostitelů VMware ESX a ESXi převádět virtuální stroje ze systémů Microsoft Virtual Server a Virtual PC a Symantec LiveState Recovery a spouštět je.
Bezpečnost
Pokročilé bezpečnostní funkce systémů VMware ESX a ESXi chrání data ve virtuálním prostředí.
• VMware VMsafe™. VMware VMsafe je nová bezpečnostní technologie, která pomáhá chránit virtualizované aplikace metodami, které u fyzických strojů nebyly možné. Součástí technologie VMsafe je sada programovacích rozhraní nabízejících bezpečnostním produktům jiných výrobců stejnou viditelnost do činnosti virtuálních strojů, jako mají systémy VMware ESX a ESXi. Tak mohou tyto produkty detekovat a odstraňovat škodlivý software, jako jsou viry, trojské koně a keyloggery. Zvýšené úrovně ochrany je dosaženo díky jemně vrstvené viditelnosti hardwarových prostředků virtuálního stroje, jako jsou paměť, procesor, disk a vstupně-výstupní systémy.
• Ochrana jádra VMkernel. Před běžnými útoky jsou systémy VMware ESX a ESXi chráněny kontrolou integrity klíčové komponenty hypervizoru, jádra VMkernel. Během spouštění hypervizoru jej chrání techniky diskové integrity systému VMware ESX a ESXi využívající modul Trusted Platform Module (TPM), který bývá zabudován v serverech. Moduly jádra VMkernel načítané na disk a do paměti jsou digitálně podepsány a při načítání ověřeny, aby byla zajištěna integrita dynamicky načítaného kódu a ochrana před škodlivým softwarem pokoušejícím se modifikovat jádro VMkernel uložené na disku. Jádro VMkernel také při načítání využívá techniky paměťové integrity spojené se schopnostmi vlastní ochrany mikroprocesoru před obvyklými pokusy o přetečení bufferu za účelem zneužití běžícího kódu.
• Šifrování: Bezpečné připojení k hostitelům VMware ESX a ESXi je zajištěno šifrováním SSL.
• Ověřování zařízení iSCSI. Systémy VMware ESX a ESXi chrání zařízení iSCSI před narušením tím, že při každém pokusu o přístup k datům v cílové logické jednotce musí být hostitel nebo iniciátor iSCSI zařízením či cílem iSCSI ověřen.
• Zásady síťové bezpečnosti. Bezpečnost virtuálních strojů lze posílit i na ethernetové vrstvě. Je možné zakázat sledování síťového provozu v promiskuitním režimu, změny adres MAC a přenosy s falšovanou adresou MAC.
Možnosti správy
Pro efektivnější správu prostředí se systémy VMware ESX a ESXi je k dispozici několik rozhraní pro správu. Hlavními rozhraními, která správci systémů VMware ESX a ESXi používají, jsou:
• VMware vSphere™ Client. Uživatelské rozhraní nástroje VMware vSphere Client umožňuje společnou správu systémů VMware ESX a ESXi, virtuálních strojů a (volitelně) systémů VMware vCenter Server. Nástroj vSphere Client lze bezplatně stáhnout. Nabízí připojení k hostiteli VMware ESX či ESXi a správu jednoho hostitele, nebo přípojení k systému vCenter™ Server a správu více hostitelů.
• VMware vCenter Server. Umožňuje centralizovanou správu hostitelů VMware ESX a ESXi a jejich virtuálních strojů. Pro správu hostitele VMware ESX nebo ESXi pomocí nástroje VMware vCenter Server je zapotřebí licence k nástroji VMware vCenter Agent, která je součástí všech edic platformy VMware vSphere™. Platforma VMware vSphere nabízí mnoho dalších možností správy, které zlepšují kontinuitu podnikání a maximalizují efektivitu provozu. Takovými funkcemi jsou migrace v reálném čase, automatické vyvažování zátěže, ochrana před selháním hardwaru a možnosti zálohování a obnovy virtuálních strojů.
Mezi další nástroje pro správu systémů VMware ESX a ESXi patří:
• VMware vSphere™ Command-Line Interface 4.0 (vCLI). Umožňuje správu systémů VMware ESX a ESXi prostřednictvím prostředí se vzdáleným spouštěním. Nejnovější verze rozhraní vCLI nabízí množství nových příkazů a je podporována v systémech VMware ESX 4.0 i VMware ESXi 4.0. Viz příručku vSphere Command-Line Interface Installation and Reference Guide na stránkách .
• VMware vSphere™ Power Command-Line Interface 4.0 (PowerCLI). Toto výkonné, avšak snadno použitelné rozhraní založené na technologii Microsoft PowerShell umožňuje správu a konfiguraci tisíců virtuálních strojů. Rozhraní PowerCLI dává administrátorům IT možnost správy systémů VMware ESX a ESXi prostřednictvím skriptovacího rozhraní, se kterým zvládnou provést stejné úlohy jako s nástrojem VMware vSphere Client.
• VMware vSphere™ Management Assistant. Nástroj VMware vSphere Management Assistant je virtuální stroj obsahující rozhraní příkazového řádku systému VMware vSphere a další softwarové balíčky, které mohou vývojáři a administrátoři využít ke spouštění agentů a skriptů a ke správě hostitelů VMware ESX a ESXi.
• Správa hardwaru s modelem CIM bez potřeby agenta. Model Common Information Model (CIM) poskytuje protokol pro sledování stavu hardwaru v systému VMware vCenter Server nebo nástrojích jiných výrobců kompatibilních s modelem CIM.

VMware vCenter Server je univerzální centrum pro správu prostředí VMware vSphere. Nabízí jednotnou správu všech hostitelů a virtuálních strojů v datovém centru prostřednictvím jediné konzoly a umožňuje správcům zlepšit řízení, zjednodušit každodenní úkony a snížit složitost a nákladnost správy IT prostředí.
Jakým způsobem je systém VMware vCenter Server používán v podnicích?
Systém VMware vCenter Server poskytuje přizpùsobitelnou, rozšiřitelnou platformu pro správu virtuálního prostředí a přináší IT organizacím tyto výhody:
• Centrální správa. Systém vCenter Server umožňuje IT organizacím organizovat, rychle přidělovat a konfigurovat celé IT prostředí prostřednictvím jediného rozhraní, což má za následek snížení provozních nákladů. Důkladné a konzistentní sledování výkonu všech kriticky důležitých součástí – procesoru, paměti, úložiště i sítě – poskytuje správcům dostatečné množství podrobných informací.
• Automatizace provozu. Funkce plánování a oznamování úloh umožňují rychleji reagovat na měnící se potřeby podniku a přiřazovat prioritu klíčovým činnostem.
• Zabezpečené řízení přístupu. Robustní mechanizmy oprávnění a integrace se systémem Microsoft® Active Directory zaručují autorizovaný přístup k prostředí a virtuálním strojům. Správce systémů lze rozdělit do úrovní z různou mírou odpovědnosti.
• Dostupnost a správa zdrojů. Pomocí systému VMware vCenter Server mohou správci konfigurovat a spravovat nástroje VMware VMotion, Storage VMotion, VMware High Availability (HA) a Fault Tolerance.
• Vyšší úroveň zabezpečení. Nástroj VMware vCenter Update Manager automaticky udržuje soulad se standardy oprav a umožňuje tak eliminovat zranitelnosti ve virtuálních strukturách organizací.
• Automatická úspora energie. Díky technologii VMware Distributed Power Management, na níž jsou založena tzv. zelená datová centra, mohou podniky minimalizovat spotřebu energie.


Systém VMware vCenter Server obohacuje vaše prostředí VMware vSphere o možnosti automatizace, přizpůsobitelnosti a sledování.

Jak systém VMware vCenter Server funguje?
Platforma VMware vCenter Server obsahuje několik klíčových součástí, které vzájemně spolupracují a vytváří v podnicích přizpůsobitelné centrum pro správu virtuálního prostředí.
Servery pro správu představují centrální body, pomocí nichž lze spravovat hostitele a virtuální stroje. Uvnitř těchto serverů se nachází databáze s uloženými informacemi o inventáři a výkonu. Spojení mezi hostiteli a servery pro správu zajišťují agenti systému vCenter.
Správci mohou přistupovat k systému vCenter Server pomocí klienta vSphere Client z libovolného počítače se systémem Windows. Rovněž mohou použít portál vCenter Web Access pro vzdálený přístup z jakéhokoli webového prohlížeče.
Role a oprávnění jsou replikovány mezi jednotlivými servery pro správu a správci tak mohou z jediné konzoly spravovat více systémů vCenter Server. Díky vyhledávači je pak možné rychle najít virtuální stroje, hostitele a jiné objekty inventáře kdekoli v rámci podniku.

Hlavní funkce systému VMware vCenter Server
Centrální řízení a podrobný přehled o všech úrovních virtuální infrastruktury
• Sledování dynamických virtuálních prvků v reálném čase. Systém vCenter Server má podrobný přehled o všech virtuálních prvcích a souvisejících fyzických součástech, včetně serverového hardwaru, sdíleného úložiště a sítě. K dispozici jsou rovněž spouštěče událostí a varování, které usnadňují sledování prostředí a zjednodušují diagnostiku a řešení potíží. Správci mají možnost vizualizovat vztahy mezi fyzickými servery, virtuálními stroji, sítěmi a úložišti za použití dynamických map topologie, které ověřují správnost konfigurace prostředí vSphere. Systém vCenter Server sleduje výkon a dostupnost virtuálních strojů i jiných virtuálních prvků, jako jsou například celky zdrojů s podrobnými statistikami a grafy, zobrazitelnými v reálném čase.
• Přizpůsobitelné spouštěče varování. Systém vCenter Server dokáže generovat automatické zprávy, které mohou spouštět automatizované postupy pro odstraňování a prevenci problémů.
• Zjednodušené procházení a prohledávání inventáře. Pomocí globální vyhledávací funkce můžete odkudkoli z prostředí vCenter přistupovat k celému inventáři několika systémů vCenter Server, který obsahuje virtuální stroje, hostitele, datová úložiště i sítě. Vylepšené uživatelské prostředí umožňuje jednodušší procházení.
Proaktivní správa prostředí VMware vSphere
• Rychlé přidělování a zjednodušená správa oprav. Průvodci a šablony s podporou konfiguračních standardů vám umožní vytvářet nové virtuální stroje nebo hostitele v řádu minut, a to s minimem chyb a výpadků. Nástroj vCenter Update Manager nabízí snadné opravy virtuálních strojů i hostitelů a pomocí funkce hostitelských profilů umožňuje vytvářet standardizované konfigurace hostitelů a ověřovat jejich platnost.
• Dynamické přidělování zdrojů v souladu se smlouvami SLA. Celky zdrojů jsou neustále sledovány pomocí plánovače VMware DRS, který inteligentně přenáší virtuální stroje mezi hostiteli, aniž by docházelo k výpadkům nebo k negativnímu ovlivňování smluv SLA (service-level agreement). Výsledkem je vysoce optimalizované a efektivní IT prostředí s automatickou správou a integrovaným vyrovnáváním zátěže. Pokud virtuální stroje v celku zdrojů nepotřebují přebývající kapacitu, funkce VMware Distributed Power Management (DPM) přepne hostitele do pohotovostního režimu. Tím je snížena spotřeba energie bez negativního dopadu na smlouvy SLA.
• Automatizace pracovních postupů. Systém vCenter Server obsahuje výkonný nástroj vCenter Orchestrator, který je určen ke zjednodušení správy. Nabízí připravené pracovní postupy, pomocí nichž mohou správci automatizovat přes 800 úloh, a jednoduché rozhraní typu drag-and-drop, které umožňuje tvorbu vlastních pracovních postupů.
• Dostupnost systému vCenter Server. Konzola pro správu zobrazuje stav jednotlivých součástí systému vCenter a umožňuje správcům rychle identifikovat a opravovat problémy v infrastruktuře správy. Nástroj VMware vCenter Server Heartbeat (dostupný v rámci samostatné licence) nabízí rozšířenou dostupnost a podrobné sledování všech součástí systému vCenter Server. K dispozici je také záložní přenos serveru pro správu a jeho databáze na pohotovostní server prostřednictvím sítě LAN nebo WAN.
Přizpůsobitelnost a rozšiřitelnost
• Rozsáhlá správa. Systém vCenter Server je od základů navržen tak, aby dokázal pracovat s těmi nejrozsáhlejšími IT prostředími. Jedna instance systému vCenter Server může spravovat až 300 hostitelů a 3 000 virtuálních strojů. V režimu Linked Mode můžete prostřednictvím jediné konzoly spravovat až 1 000 hostitelů a 10 000 virtuálních strojů v rámci deseti instancí systému vCenter Server.
• Otevřená architektura. Programovací rozhraní vCenter a rozšíření .NET umožňují integraci systému vCenter Server s dalšími nástroji a podporují uživatelské doplňky pro klienta vSphere Client. Vaše investice jsou díky tomu chráněny a vy si můžete vybrat preferovaný způsob správy prostředí.Následující tabulka porovnává vlastnosti a nástroje u jednotlivých dostupných verzí vSphere 4.

VMware Host Profiles
VMware vNetwork Distributed Switch
VMware DPM


VMware DRS


VMware Storage VMotion


VMware vShield Zones

VMware Data Recovery
VMware Fault Tolerance
VMware Hot Add
VMware VMotion
VMware vStorage Thin Provisioning
VMware HA
VMware vCenter Update Manager
VMware vStorage APIs / VCB)
VMware vCenter Server Agent
Four-way virtual SMP
  • Eight-way virtual SMP
VMware vStorage VMFS
VMware ESXi and VMware ESX
CPU cores/Memory
6 cores/
až 256GB RAM
12 cores/
až 256GB RAM
6 cores/
až 256GB RAM
12 cores/
neomezená RAM
Standard Advanced Enterprise Enterprise Plus
poskytuje základní řešení nabízí strategické poskytuje klíčové funkce obsahuje kompletní
pro konsolidaci aplikací konsolidační řešení pro minimalizaci prostojů, sadu produktů určených k
které umožňuje snížit náklady které chrání veškeré aplikace před ochranu dat a automatizaci řízení zdrojů. transformaci datových center
na hardware a současně plánovanými a neplánovanými výpadky a na výrazně zjednodušená
urychlit zavádění aplikací zajišťuje tak vynikající aplikační dostupnost cloud prostředí, která
poskytují novou generaci
flexibilních a spolehlivých
IT služeb
Normal 0 21 false false false CS X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

VMware vCenter Server je univerzální centrum pro správu prostředí VMware vSphere. Nabízí jednotnou správu všech hostitelů a virtuálních strojů v datovém centru prostřednictvím jediné konzoly a umožňuje správcům zlepšit řízení, zjednodušit každodenní úkony a snížit složitost a nákladnost správy IT prostředí.

Možnost Support and Subscription (SnS) je v každé vSphere edici. Pro každou licenci musí být zakoupena minimálně jednoletá podpora SaS.
VMware vCenter Server musí být zakoupen zvlášť.
Verze vSphere a jejich fuknčnost

Nástroje vSphere a jejich popis
VMware ESX poskytují robustní, ověřenou a vysoce výkonnou virtualizační vrstvu, která abstrahuje hardwarové zdroje serverů a umožňuje jejich sdílení několika virtuálními stroji. Unikátní správa paměti a pokročilé plánování v systému VMware ESX umožňuje dosahovat maximálních konsolidačních poměrů a vynikajícího aplikačního výkonu, který v mnoha případech převyšuje fyzické servery.
VMware vStorage VMFS VMware vStorage Virtual Machine File System (VMFS) je vysoce výkonný souborový systém pro práci s clustery, který umožňuje efektivní sdílení a řídí současné přístupy virtualizovaných serverů k úložišti.
Eight-way virtual SMP Technologie VMware Virtual Symmetric Multiprocessing (SMP) umožňuje virtuálním strojům používat až osm fyzických procesorů současně, a zvyšuje tak jejich výkon. S technologií VMware Virtual SMP lze virtualizovat i procesorově nejnáročnější podnikové aplikace jako databáze a systémy ERP a CRM.
VMware vCenter Server Agent
Pro správu hostitele VMware ESX pomocí nástroje VMware vCenter Server je zapotřebí licence k nástroji VMware vCenter Agent, která je součástí všech edic platformy VMware vSphere™.
VMware vStorage APIs / VCB
(VMware Consolidated Backup) umožňuje provádět inkrementální/diferenciální backup pro všechny podporované operační systémy ve virtuálních strojích.

VMware vCenter Update Manager
Nástroj VMware vCenter Update Manager automaticky udržuje soulad se standardy oprav a umožňuje tak eliminovat zranitelnosti ve virtuálních strukturách organizací.
VMware HA
představuje cenově efektivní způsob, jak automaticky a rychle (v řádu minut) restartovat aplikace v případě poruchy hardwaru nebo selhání operačního systému.
VMware vStorage Thin Provisioning
nabízí dynamické přidělování úložné kapacity a umožňuje odkládat nákupy úložného prostoru tak dlouho, dokud nejsou skutečně potřeba. Výdaje související s úložným prostorem se tak sníží až o 50 procent.
VMware VMotion
zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou serverů. Využívá přitom migraci spuštěných virtuálních strojů napříč servery, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
VMware Hot Add
umožňuje podle potřeby přidávat do virtuálních strojů procesory a paměť bez přerušení činnosti.

VMware Fault Tolerance
poskytuje trvalou dostupnost jakékoli aplikaci (bez ztráty dat nebo přerušení provozu) v případě poruchy hardwaru.
VMware Data Recovery
poskytuje zálohu a obnovu bez potřeby agenta. Toto jednoduché a cenově efektivní řešení je určené pro virtuální stroje v menších prostředích.
VMware vShield Zones
dohlíží na dodržování podnikových bezpečnostních zásad na aplikační úrovni ve sdíleném prostředí. Zjednodušuje tak zabezpečení aplikací a zachovává přitom důvěryhodné zóny a síťovou segmentaci uživatelů a citlivých dat.
VMware Storage VMotion
zajišťuje plynulý chod aplikací, který není narušován plánovanou údržbou úložiště ani přenosem úložiště. Využívá přitom migraci disků spuštěných virtuálních strojů, aniž by docházelo k přerušení práce uživatelů nebo ztrátě služeb.
VMware DRS
dynamicky načítá serverové zdroje a podle priorit podniku je přiřazuje jednotlivým aplikacím. Záběr aplikací tak může požadovaným způsobem růst nebo klesat.
VMware DPM
je součástí plánovače VMware DRS, zajišťuje nepřetržitou a automatickou optimalizaci energetické spotřeby serverů v rámci každého clusteru.
VMware vNetwork Distributed Switch zjednodušuje a vylepšuje zajišťování, správu a ovládání síťové komunikace mezi virtuálními stroji v prostředí VMware vSphere™. Rovněž v prostředí VMware vSphere™ umožňuje používat distribuované virtuální přepínače třetích stran (např. Cisto Nexus 1000v). Správci sítí tak mají k dispozici známá rozhraní, pomocí nichž mohou ovládat kvalitu služeb na úrovni virtuálních strojů.
VMware Host Profiles Umožňuje vytvořit šablony usnadňující aplikaci nastavení na stávající hosty.

Seznamte se s důvody, proč upgradovat na VMware vSphere 4, a také s tím, které informace byste si měli ověřit a aktualizovat před provedením upgradu.
Proč provést upgrade z VI3 na vSphere 4:
Úspory nákladů a vyšší efektivita
• vyšší konsolidační poměr díky optimalizaci výkonu
• až 20% snížení nákladů na napájení (Distributed Power Management)
• až 50% snížení nákladů na úložné systémy (Thin Provisioning)
Zlepšené operační řízení
• nepřetržitá dostupnost (VMware Fault Tolerance)
• provozně efektivnější bezpečnost (vShield Zones)
• dynamické škálování virtuálních strojů s možnostmi rozšiřování za provozu
• soulad se standardizovanými konfiguracemi (Host Profiles)
• jediný přehledný pohled na všechny prostředky (vCenter Server Linked Mode)
• každodenní automatizace úloh (vCenter Orchestrator)
Těsnější integrace se stávající infrastrukturou
• distribuované virtuální přepínače třetích stran
• vícecestné systémy třetích stran (multipathing)
• produkty VMsafe
Abyste si zajistili bezproblémový upgrade licencí, vyžaduje VMware vaši spolupráci při verifikaci, že jsou vaše licence a data o předplatném korektní.

Kontakty

phone
FS CODES, s.r.o.
Třebohostická 12/1244
100 00, Praha 10
phone Telefonní spojení :
+420 274 811 190
+420 274 814 481
fax Fax :
+420 274 811 190
email
Email:
servis@fscodes.cz

Společnost je zapsána u obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 55680